Om gården

Nästan längst norrut i Films kyrkby finns vår gård med utsikt i huvudsak åt nordväst. Delar av dagens bebyggelse finns tydligt med på kartor från 1800-talet. Fram till 1990-talet fanns det plats för 16 mjölkkor i ladugården. Här har man tidigare även odlat ekologiska grönsaker.

Karta över Films-Dannemora tingslag 1863-1864

Historia

”Området runt Fyrisåns källor befolkades redan på järnåldern. Films kyrkby ligger på krönet av den ås som löper utmed Filmssjöns östra strand. Byn, som genom tiderna varit socknens största, är känd sedan slutet av 1200-talet. Men sannolikt är den äldre än så.

Films kyrkby utgjorde sannolikt från början centrum i det medeltida godskomplex som förutom Films by även omfattade Östra Bryttbyn, som låg på östra sidan av Filmsjön. Godset kan spåras tillbaka åtminstone till 1300-talet. Troligen i slutet av 1300-talet avvecklades huvudgården i Films by och istället anlades en ny sätesgård invid Filmsjöns sydöstra strand.

l den äldsta jordeboken, från 1531, redovisas fyra gårdar i FiIms kyrkby vilka samtliga då ägdes av Gustav Vasa och ingick i ”Films rättardöme”, vilket omfattade halva Films socken.”

(Ur Jord och Järn (pdf), Upplandsmuseet)

Hässjor under höskörden. Flygfoto ca 1960-tal (kartbild.com)

Idag

Vy från hagarna, sommaren 2020.

Efter snart 30 års betesuppehåll har vi börjat återställande av betesmark och slåtterängar. Vi har stängslat in en stor del, avverkat bort alla granar och flera andra träd för att öppna upp det igenvuxna betet. Sommartid samarbetar vi med Elins Glada Ekologiska Kor genom att Elins kvigor och kor får beta för att hålla marken öppen. Huskatterna Mizo och Zora övervakar boningshuset och bikuporna Ida och Moa surrar sommartid i trädgården.

Solnedgång över betesmarken.

Om oss


Pauline

Odlingsglad biolog, handarbetande musiker och naturmänniska med förkärlek till skördetidens alla rikedomar. Det finns lika mycket man kan säga om Pauline.


Nog finns det mål och mening i vår färd men det är vägen, som är mödan värd